میدان کهنه
  • میدان امام علی (میدان عتیق)

    میدان امام علی (میدان عتیق) میدان امام علی همچنین مشهور با نام‌های تاریخی میدان عتیق و میدان کهنه، ن ...

    میدان امام علی (میدان عتیق) میدان امام علی همچنین مشهور با نام‌های تاریخی میدان عتیق و میدان کهنه، نام میدانی واقع در مرکز شهر اصفهان است که از احیای سبزه‌میدان (میدان عتیق یا میدان کهنه) با ...

    بیشتر بخوانید