ميرزا نائب السلطنه
  • مجتمع آبگرم بستان آباد

    مجتمع آبگرم بستان آباد مجتمع آبگرم معدني بستان آباد كه در محل قديمي آن كه تا نيم قرن پيش گنبدي از آجر و س ...

    مجتمع آبگرم بستان آباد مجتمع آبگرم معدني بستان آباد كه در محل قديمي آن كه تا نيم قرن پيش گنبدي از آجر و سنگ ايجاد شده ونسبت آن را به ميرزا نائب السلطنه فرزند فتحعلي شاه كه در اوقات اقامت در عمارت چمن ...

    بیشتر بخوانید