الیگودرز
  • الیگودرز

    الیگودرز آلیورز- الورز-- کشور  ایران استان لرستان شهرستان الیگودرز بخش مرکزی نام(های) قدیمی آل گودرز سال ...

    الیگودرز آلیورز- الورز-- کشور  ایران استان لرستان شهرستان الیگودرز بخش مرکزی نام(های) قدیمی آل گودرز سال شهرشدن ۱۳۱۷ مردم جمعیت ۸۷٬۹۶۷ در سال ۱۳۹۰[۱] جغرافیای طبیعی مساحت ۱٬۳۰هکتار[۴] ارتفاع از سطح در ...

    بیشتر بخوانید