چغا
  • صغاد

    صغاد چغا کشور  ایران استان فارس شهرستان آباده بخش مرکزی نام(های) دیگر شغاد، چغاد نام(های) قدیمی چغاد سال ...

    صغاد چغا کشور  ایران استان فارس شهرستان آباده بخش مرکزی نام(های) دیگر شغاد، چغاد نام(های) قدیمی چغاد سال شهرشدن ۱۳۵۶ مردم جمعیت ۱۶۰۰۰ نفر[۱] جغرافیای طبیعی مساحت ۱۵ کیلو متر مربع ارتفاع از سطح دریا 21 ...

    بیشتر بخوانید