پل مارنان
  • پل مارنان

    پل مارنان نمای غربی پل از سمت جنوب پل محل اصفهان تاریخ گشایش عصر صفویه پُل مارنان نام پلی در شهر اصفهان و ...

    پل مارنان نمای غربی پل از سمت جنوب پل محل اصفهان تاریخ گشایش عصر صفویه پُل مارنان نام پلی در شهر اصفهان واقع در خیابان مطهری وبین پل فلزی و پل وحید واقع شده است. این پل در اصل ماربین نام داشته‌اس ...

    بیشتر بخوانید