مجموعه تاریخی ساروتقی اصفهان
  • مجموعه تاریخی ساروتقی اصفهان

    مجموعه تاریخی ساروتقی اصفهان بنای معروف به ساروتقی در اصفهان يك بازار و چهارسو و يك كاروانسرا و دو مسجد ا ...

    مجموعه تاریخی ساروتقی اصفهان بنای معروف به ساروتقی در اصفهان يك بازار و چهارسو و يك كاروانسرا و دو مسجد از آثار دوره صدارت ساروتقي هنوز وجود دارد، اما كاخ ساروتقي كه به قول شاردن يكي از زيباترين كاخها ...

    بیشتر بخوانید