طالخونچه
  • طالخونچه

    طالخونچه UST کشور  ایران استان اصفهان شهرستان مبارکه بخش مرکزی نام(های) قدیمی طالقان، طالقان جی، امین آبا ...

    طالخونچه UST کشور  ایران استان اصفهان شهرستان مبارکه بخش مرکزی نام(های) قدیمی طالقان، طالقان جی، امین آباد سال شهرشدن ۱۳۷۳ مردم جمعیت ۹۲۷۳ (سال ۱۳۸۳) حدود ۱۳۰۰۰ (سال ۱۳۹۰) جغرافیای طبیعی ارتفاع از سطح ...

    بیشتر بخوانید