روستای یوسف کند
  • محوطه برد کنته

    محوطه برد کنته برد کنته محوطه ای از دورۀ آهن پایانی درهفت کیلومتری شهرستان مهاباد دراستان آذربایجان غربی ...

    محوطه برد کنته برد کنته محوطه ای از دورۀ آهن پایانی درهفت کیلومتری شهرستان مهاباد دراستان آذربایجان غربی است. این محوطه در یک کیلومتری روستای یوسف کند و بر سر راه جادۀ مهاباد به ارومیه جای گرفته. برد ...

    بیشتر بخوانید