خانمین
  • خانمین

    خانمین کشور  ایران استان فارس شهرستان مرودشت بخش کر سال شهرشدن مرداد ۱۳۹۱ شهر خانمین مرکز بخش کر از توابع ...

    خانمین کشور  ایران استان فارس شهرستان مرودشت بخش کر سال شهرشدن مرداد ۱۳۹۱ شهر خانمین مرکز بخش کر از توابع شهرستان مرودشت در استان فارس در جنوب ایران است. خانمین در مردادماه ۱۳۹۱ تبدیل به شهر شد ...

    بیشتر بخوانید