آثار ملی ایران
 • خانه سرتیپی

  خانه محمود سرتیپی نام خانه محمود سرتیپی کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کا ...

  خانه محمود سرتیپی نام خانه محمود سرتیپی کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری خانه اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۱۴۷ تاریخ ثبت ملی ۱۸ آذر ۱۳۵۴ خانه محمود سرتیپی مربوط به سده ...

  بیشتر بخوانید
 • خانه مارتا پیترز

  خانه مارتا پیترز نام خانه مارتا پیترز کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کارب ...

  خانه مارتا پیترز نام خانه مارتا پیترز کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری خانه دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۹۹۰ تاریخ ثبت ملی ۲۹ ...

  بیشتر بخوانید
 • خانه داوید (اصفهان)

  خانه داوید نام خانه داوید کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری خانه دیری ...

  خانه داوید نام خانه داوید کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری خانه دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۴۷۰۰ تاریخ ثبت ملی ۱۱ دی ۱۳۸۰ خا ...

  بیشتر بخوانید
 • خانه محمدباقر نیلفروشان

  خانه محمدباقر نیلفروشان نام خانه محمدباقر نیلفروشان کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اط ...

  خانه محمدباقر نیلفروشان نام خانه محمدباقر نیلفروشان کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری خانه دیرینگی دوره قاجار دورهٔ ساخت اثر دوره قاجار اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۰۰۱ ...

  بیشتر بخوانید
 • موزه تاریخ طبیعی (اصفهان)

  موزهٔ تاریخ طبیعی اصفهان نام موزهٔ تاریخ طبیعی اصفهان کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان ...

  موزهٔ تاریخ طبیعی اصفهان نام موزهٔ تاریخ طبیعی اصفهان کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری کنونی موزه دیرینگی ۱۳۶۷ دورهٔ ساخت اثر دوره تیموریان اطلاعات بازدید امکان با ...

  بیشتر بخوانید
 • مسجد لنبان اصفهان

  مسجد لنبان نام مسجد لنبان کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی دیر ...

  مسجد لنبان نام مسجد لنبان کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۹۳ تاریخ ثبت ملی ۲۹ آذر ۱۳۱۶ م ...

  بیشتر بخوانید
 • مسجد مصری اصفهان

  مسجد مصری نام مسجد مصری کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی اطلاع ...

  مسجد مصری نام مسجد مصری کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۷۳ تاریخ ثبت ملی ۱۲ اسفند ۱۳۱۵ مسجد مصری مربوط به سدهٔ ۱۱ ه. ق. است و در اص ...

  بیشتر بخوانید
 • مسجد ایلچی اصفهان

  مسجد ایلچی نام مسجد ایلچی کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی اطل ...

  مسجد ایلچی نام مسجد ایلچی کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۲۷۱ تاریخ ثبت ملی ۱۲ اسفند ۱۳۱۵ مسجد ایلچی مربوط به سدهٔ ۱۱ ه. ق. است و در ...

  بیشتر بخوانید
 • مسجد حاج محمد جعفر آباده‌ای

  مسجد حاج محمد جعفرآباده‌ای نام مسجد حاج محمد جعفرآباده‌ای کشور ایران شهرستان اصفهان اطلاعات اثر ...

  مسجد حاج محمد جعفرآباده‌ای نام مسجد حاج محمد جعفرآباده‌ای کشور ایران شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مذهبی اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۳۸۸ تاریخ ثبت ملی ۳۰ خرداد ۱۳۵۸ مسجد حاج محمد جعفر آباده ...

  بیشتر بخوانید
 • مسجد نو بازار

  مسجد نو بازار نام مسجد نو بازار کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری باز ...

  مسجد نو بازار نام مسجد نو بازار کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری بازار، مذهبی دیرینگی دوره قاجار دورهٔ ساخت اثر دوره قاجار اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۹۹۷ تاریخ ثبت م ...

  بیشتر بخوانید