مدرسه میرزا حسین (اصفهان)
مدرسه میرزا حسین نام مدرسه میرزا حسین کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مدرسه دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی اطلاعات ثبتی
بیشتر بخوانید

مدرسه فرانسوی ها (کاتولیک ها)
مدرسه فرانسویها نام مدرسه فرانسویها کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مدرسه دیرینگی دوره قاجار دورهٔ ساخت اثر دوره قاجار اطلاعات ثبتی
بیشتر بخوانید

مدرسه امامیه (بابا قاسم)
مدرسه امامیه (بابا قاسم) نام مدرسه امامیه (بابا قاسم) کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مدرسه اطلاعات ثبتی شمارهٔ ثبت ۱۱۴ تاریخ ثبت مل
بیشتر بخوانید

مدرسه کاسه‌ گران
مدرسه کاسه‌گران نام مدرسه کاسه‌گران کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مدرسه دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی اطلاع
بیشتر بخوانید

مدرسه نیماورد
مدرسه نیماورد نام مدرسه نیماور کشور  ایران استان استان اصفهان شهرستان اصفهان اطلاعات اثر کاربری مدرسه دیرینگی دوره صفوی دورهٔ ساخت اثر دوره صفوی اطلاعات ثبتی شمارهٔ
بیشتر بخوانید